תקנון זה נועד לשמור על קבוצות לימוד איכותיות, המתקדמות ביחד לעבר קריירה בעיצוב.

  1. מנהלות המשרד במזכירות האקדמית עומדות לרשות הסטודנטים לפניות בכל נושא אקדמי ו/או מנהלי.
  2. לפניות בנושאים אישיים יש לפנות למזכירות האקדמית לקבלת טופס מתאים. לאחר מילואו והגשתו במזכירות, יתקבל מענה בדואר תוך כשבועיים מיום קבלת המכתב.
  3. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה:

3.1            כל סטודנט חייב להיות נוכח בלפחות 80% מהשיעורים בכל קורס, כתנאי לקבלת תעודת סיום הקורס. סטודנט הנעדר משיעור חייב באישור על סיבת היעדרותו (אישורים תקפים יהיו אך ורק אישורי מחלה ומילואים).

3.2            כל סטודנט חייב להגיש לפחות 80% מתרגילי הבית הניתנים בקורס, תרגילי הבית מהווים אף הם חלק מהציון הסופי בכל קורס וכן מדד לזכאות לתעודת סיום הקורס.

3.3            כל סטודנט חייב להגיש את פרויקט הסיום ולקבל בו ציון עובר, כתנאי לקבלת תעודת סיום קורס.

3.4            סטאז' – כחלק ממערך הקורס, כל סטודנט מחויב לעשות סטאז' המהווה תנאי לקבלת תעודת סיום הקורס.

שם הקורס התמחות נדרשת
עיצוב והפקת אירועים השתתפות בעיצוב/הפקת שלושה אירועים שונים
עיצוב אופנה הגשת קולקציה של 8-10 לוקים

השתתפות בהפקת סטיילינג-אופנה משותפת ליצירת תיק עבודות

עיצוב חלונות ראווה עיצוב והפקת חלון ראווה+ VM של חנות אמיתית לפרויקט הסיום

ציון עובר בתוכנת סקצ'אפ.

עיצוב פנים הגשת פרויקט בעיצוב פנים למגזר הפרטי וכן למגזר הציבורי

ציון עובר במבחן אוטוקאד

ציון עובר במבחן סקצ'אפ

סטיילינג השתתפות פעילה בשתי הפקות סטיילינג מקצועיות, הכנת תיק עבודות מקצועי והגשתו
הום סטיילינג ביצוע פרויקט אמיתי מסכם בחלל אמיתי, תוך יישום כל הכלים שנלמדו

ציון עובר במבחן סקצ'אפ

3.5            איחורים – סטודנט שיאחר לשיעור יותר מחמש פעמים דינו כסטודנט שלא עמד בדרישות הנוכחות. לאחר 15 דקות מתחילת השיעור, לא תתאפשר כניסה לשיעור.

3.6            סטודנט שלא יעמוד בדרישות הנוכחות, לא יהיה זכאי לתעודת סיום קורס וייאלץ לחזור על הקורס בשנית, בתשלום שכ"ל מלא או חלקי, בהתאם למספר ההיעדרויות ובכפוף להחלטת ועדת פניות הסטודנט.

3.7            הסטודנט אחראי להשלים שיעור שהחסיר.

4. התנהגות בכיתות הלימוד:

4.1            האכילה אסורה בחדרי הלימוד והמחשבים.

4.2            העישון אסור בתוך המכללה לרבות הפרוזדורים, למעט באזור שהוקצה לכך מחוץ למכללה.

4.3            יש לכבות מכשירי טלפון ניידים בזמן השיעורים.

4.4            הגלישה באינטרנט בזמן השיעור אסורה.

4.5            במידה שירצה הסטודנט להקליט ו/או לצלם מהלך שיעור ו/או כל התנהלות במכללה, יזדקק לאישור מהנהלת המכללה ובלבד שיהיה בכתב.

5. חיסיון מידע:

5.1            כל אינפורמציה שנמסרת על ידי הסטודנט לצוות המכללה היא חסויה ואינה נמסרת לכל גוף או אדם, אלא על סמך בקשת הפונה. כל המידע הניתן במסגרת מכללת קונספט הוא קניין המכללה והשימוש בו על ידי הסטודנט הוא אישי בלבד וחל איסור על שימוש/העברת המידע החוצה.

5.2             הסטודנט מתחייב לא לסייע לסטודנט או לכל גורם אחר לבצע מעשה הונאה. לעניין זה – "סיוע", לרבות מסירת עבודה או חומר פנימי שניתן על ידי המכללה למטרת העתקה או לכל שימוש אחר שפוגע בזכויות היוצרים של המכללה.

5.3             הסטודנט מתחייב שלא למסור ידיעה כוזבת, ביודעין, בין במסמך ובין בדרך אחרת, לרשויות המכללה, הסתרת מידע ביודעין או חיבור מסמך כוזב לשם הגשתו למכללה.

 

6. בקשת ולת"מ: סטודנט המבקש לדחות או לבטל שמ"פ יגיש בקשה לולת"מ מיד עם קבלת צו הקריאה ולא יאוחר מ-40 יום לפני מועד היציאה למילואים על פי פקודת מטכ"ל. את טפסי הבקשה לולת"מ ומכתב מלווה ניתן לקבל במזכירות המכללה. סטודנט המעוניין לערער על החלטת ולת"מ רשאי להגיש ערעור מיד עם קבלת התשובה, לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד השירות ("מועד" נחשב התאריך המקורי שעל גבי הצו, גם אם נתקבלה החלטה לקיצור השירות).

7. בחינות ו/או הגשות: בבחינות ו/או בהגשות פרויקטים, יורשו להשתתף רק סטודנטים שעמדו בדרישות הקורס ושילמו את שכר הלימוד בהתאם להתחייבותם. מועדי הבחינות/הגשות מתפרסמים מראש במסגרת פירוט הקורסים השונים. השתתפות בהגשות סיום ו/או בחינות תוך קבלת ציון עובר בלבד תזכה את הסטודנט בתעודת סיום קורס.

8. מועד ב':

8.1            לבחינות/הגשות פרויקט במועד ב' יוכל לגשת: סטודנט שנעדר ממועד א' בשל סיבה מוצדקת, סטודנט שנכשל במועד א' וסטודנט המעוניין לשפר ציון (במקרה זה הציון האחרון הוא הקובע).

8.2            על כל סטודנט שבכוונתו לגשת לבחינה במועד ב' מכל אחת מהסיבות דלעיל, להודיע למזכירות המכללה על כוונתו ולהירשם כמי שמבקש להיבחן במועד ב', עד שבוע לפני מועד הבחינה.

8.3            סטודנט המוותר מסיבה לא מאושרת על מועד א' ונכשל במועד ב', לא יקבל תעודת סיום קורס ועליו לחזור על הבחינה/הגשת הפרויקט על פי נוהל הגשת עבודות (סעיף 10).

9. מועד מיוחד:

9.1            סטודנט שלא ייגש לאחד המועדים בגין שירות מילואים או מחלה יהא זכאי למועד מיוחד. זכאות זו תהיה באישור מזכירות המכללה ולאחר הצגת המסמכים הנדרשים בלבד.

9.2            סטודנט אשר אינו עומד בקריטריונים שלעיל ומבקש לגשת למועד מיוחד, יהיה רשאי, באישור חריג של דיקנית הסטודנטים. מועד מיוחד באישור חריג כרוך בתשלום של 300 ₪.

10. נוהל הגשת עבודות:

10.1        עבודה עצמית: כל עבודה המוגשת על ידי הסטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלב משלבי הכנתה. לאחר הגשת העבודה רשאי המרצה לזמן את המגיש כדי לבחון את ידיעותיו ולאמת כי העבודה הנה פרי עבודתו העצמית של הסטודנט. נוכח המרצה כי העבודה אינה פרי עבודתו העצמית של הסטודנט, יפסול את העבודה ויפנה תלונת משמעת נגד הסטודנט.

10.2        על הסטודנט להשאיר בידיו העתק של העבודה שהגיש.

10.3        מועד ההגשה: יש להגיש את עבודות הקורס ויתר המטלות שנקבעו עד למועד שהוגדר. הגשת עבודות/פרויקט ו/או בחינות במועד ב' אינה כרוכה בתשלום נוסף כאשר ניתן אישור על כך מראש. הגשה נוספת מעבר למועד ב' כרוכה בתשלום נוסף של 300 ₪.

10.4        איחור בהגשת עבודה יהיה באישור בלבד ומראש. במקרה של איחור בהגשה שלא אושר מראש דרך מנהלות המשרד, יחויב הסטודנט בתשלום בסך 300 ₪ (או כפי שיתעדכן מעת לעת). במקרה של איחור בהגשה אשר יעלה על 45 יום מהמועד שנקבע, יחויב הסטודנט לחזור על הקורס.

10.5        העבודה תהא על סמך ההנחיות לכתיבתה כפי שתפורסמנה על ידי מנחי הקורס.

10.6        הסטודנט מתחייב לא להונות ו/או להציג מצג שווא של עבודות הבית, המטלות השונות, או כל מבחן או עבודה אחרים הנמסרים למכללה על ידי הסטודנט, ובכלל זה העתקה מאחר ו/או מתן אפשרות לאחר להעתיק.

11. תיק אישי: ייערך מעקב אישי אחר התקדמות והתפתחות כל סטודנט. המעקב יכלול נוכחות בשיעורים, ביצוע מטלות, בחנים, מבחנים, עבודה אישית, חוות דעת מרצים והשתתפות בקורס. בסיום הקורס נערכים סיכום והערכה של הסטודנט על ידי המרצים השונים בקורס. הציונים, ההערכות ומעקב הנוכחות נשמרים בתיק האישי ומרכיבים תמונת מדד עדכנית על מצבו, הישגיו והתקדמותו של הסטודנט. האינפורמציה בתיק האישי חסויה, ועומדת לשימוש ההנהלה וצוות ההוראה בלבד. קריטריונים אלו קובעים בין השאר הצטיינות, שיבוץ בהצעות עבודה וכד'.

12. חזרה על קורס מלא או חלקי: סטודנט שמסיבות כלשהן לא עמד בחובותיו יחזור על הקורס כולו או חלקו בתשלום שכר לימוד מלא או חלקי, על פי החלטת ועדת פניות הסטודנט במכללה.

13. ביטול לימודים: סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין לבטל את לימודיו במכללה, יפנה למזכירות המכללה בכתב ויודיע על כוונתו. ההודעה תימסר על ידי הסטודנט באחת הדרכים הבאות – בדואר רשום או במסירה אישית. ניתן לשלוח מייל בנידון לכתובת הבאה:[email protected] . מובהר בזאת כי החזר תשלום, ככל שהסטודנט זכאי לו, מוסדר בנהלים המפורטים בטופס ההרשמה. בכל מקרה, לא יינתן החזר בגין דמי רישום מכל סיבה שהיא.

  • ביטול לימודים לנרשמים באמצעות פיקדון צבאי יהיה בכפוף לתנאי הביטול של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. המפורטים להלן.

14. דחיית המשך לימודים:

14.1        סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין "להקפיא" את לימודיו במכללה, יפנה למזכירות המכללה בכתב. בקשה להקפאה תידון לפי שיקולים מנהליים ואקדמיים ובכפוף לנוהל הקפאת לימודים במכללת קונספט.

15. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי ואני מסכים כי הזכויות על כל תכני הקורסים במסגרת המכללה שמורות למכללה, ואיני רשאי/ת להעבירן לכל צד שלישי ו/או להעתיקן ו/או לעשות בהן שימוש מסחרי כלשהו.

16. אני מצהיר כי נמסר לי תקנון הסטודנט, קראתי אותו בעיון ואני מתחייב לציית להוראותיו.

*דמי הרשמה נכללים בשכר הלימוד ונגבים בתשלום אחד בעת ההרשמה להבטחת המקום בקורס ולא  יוחזרו בכל מיקרה בעת ביטול ההרשמה, גם במידה שלא נחתם הסכם הלימודים.

*על בסיס מקום פנוי.

*ט.ל.ח

מאחלים לכם לימודים מהנים

צוות קונספט המכללה למקצועות העיצוב