תקנון הסטודנט
  1. מנהלות המשרד במזכירות האקדמית עומדות לרשות הסטודנטים לפניות בכל נושא אקדמי ו/או מנהלי.
  2. לפניות בנושאים אישיים יש לפנות למזכירות האקדמית לקבלת טופס מתאים, לאחר מילואו והגשתו במזכירות, יתקבל מענה בדואר או באימייל תוך שבעה ימי עבודה.
  1. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה:

          3.1  כל סטודנט חייב להיות נוכח בלפחות 80% מהשיעורים בכל קורס, כתנאי לקבלת תעודת סיום הקורס. סטודנט הנעדר
משיעור במסגרת 20% היעדרות מותרים, חייב באישור על סיבת היעדרותו .

          3.2  היעדרות של למעלה מ 20% מסך השיעורים, בשל כל סיבה שהיא, תגרור אי זכאות לתעודת גמר.(גם במידה והוגש
פרויקט הגמר).

          3.3  כל סטודנט חייב להגיש 90% מתרגילי הבית הניתנים בקורס, תרגילי הבית מהווים אף הם חלק מהציון הסופי בכל קורס
וכן מדד לזכאות לתעודת סיום הקורס. אי הגשת פרויקט כלשהו תוריד את ממוצע הציונים הסופי של הסטודנט.

         3.4  כל סטודנט חייב להגיש את פרויקט הסיום ולקבל בו ציון – עובר, כתנאי לקבלת תעודת סיום קורס.

         3.5  סטאז' – כחלק ממערך הקורס, כל סטודנט מחויב לעשות סטאז' המהווה תנאי לקבלת תעודת סיום הקורס.

שם הקורס התמחות נדרשת
עיצוב והפקת אירועים השתתפות בעיצוב/הפקת שלושה אירועים שונים
עיצוב אופנה השתתפות בהפקת סטיילינג-אופנה משותפת ליצירת תיק עבודות .
עיצוב חלונות ראווה עיצוב והפקת חלון ראווה של חנות אמיתית לפרויקט הסיום.

ציון עובר בתוכנת סקצ'-אפ.

עיצוב פנים הגשת  פרויקט בעיצוב פנים למגזר הפרטי וכן למגזר העסקי.

ציון עובר במבחן אוטוקאד.

סטיילינג השתתפות פעילה בשתי הפקות סטיילינג מקצועיות
הום סטיילינג הכנת פרויקט אמיתי מסכם בחלל נתון אמיתי, תוך יישום כל הכלים שנלמדו.

        3.6   איחורים – איחור לשיעור נרשם כחצי חיסור עבור הסטודנט. לאחר 15 דקות מתחילת השיעור, לא תתאפשר כניסה לשיעור.

        3.7   סטודנט שלא יעמוד בדרישות הנוכחות, לא יהיה זכאי לתעודת סיום קורס וייאלץ לחזור על הקורס בשנית, בתשלום שכ"ל
מלא או חלקי בהתאם למספר ההיעדרויות וכפוף להחלטת וועדת צוות קורסים.

        3.8   הסטודנט אחראי להשלים שיעור שהחסיר.

  1. התנהגות בכיתות הלימוד:

       4.1   האכילה/ שתיה אסורה בחדרי הלימוד והמחשבים.

       4.2   העישון אסור בתוך המכללה לרבות הפרוזדורים, למעט באזור שהוקצה לכך מחוץ למכללה.

       4.3  יש לכבות מכשירי טלפון ניידים וזימוניות בזמן השיעורים.

       4.4  במידה וירצה הסטודנט להקליט ו/או לצלם מהלך שיעור ו/או כל התנהלות במכללה, יזדקק לאישור מהנהלת המכללה ובלבד
שיהיה בכתב.

  1. מועד ב':

       5.1   לבחינות/הגשות פרויקט במועד ב' יוכל לגשת: סטודנט שנעדר ממועד א' בשל סיבה מוצדקת, סטודנט שנכשל במועד א'
וסטודנט המעוניין לשפר ציון (במקרה זה הציון האחרון הוא הקובע).

       5.2   על כל סטודנט שבכוונתו לגשת לבחינה במועד ב' מכל אחת מהסיבות דלעיל, להודיע למזכירות המכללה על כוונתו ולהירשם
כמי שמבקש להיבחן במועד ב', עד שבוע לפני מועד הבחינה.

       5.3   סטודנט המוותר מסיבה לא מאושרת על מועד א' ונכשל במועד ב', לא יקבל תעודת סיום קורס ועליו לחזור על הבחינה/הגשת
הפרויקט על פי נוהל הגשת עבודות (סעיף 10).

       5.4   סטודנט אשר ייכשל ב-2 המועדים, או ייגש רק למועד אחד וייכשל בו, או לא ייגש כלל – דינו כדין סטודנט שנכשל בקורס
וייאלץ לחזור על הקורס כולו או חלקו, בתשלום מלא או חלקי, על פי נוהל הגשת עבודות.

  1. מועד מיוחד:

        6.1   סטודנט שלא ייגש לאחד המועדים בגין שרות מילואים או מחלה זכאי למועד מיוחד. זכאות זו תהיה באשור ובתיאום עם
המזכירות האקדמית ולאחר הצגת המסמכים הנדרשים בלבד.

        6.2   סטודנט אשר אינו עומד בקריטריונים שלעיל ומבקש לגשת למועד מיוחד, יהיה רשאי, באישור חריג של דיקנית הסטודנטים.
מועד מיוחד באישור חריג כרוך בתשלום של 300 ₪ .

  1. נוהל הגשת עבודות:

         7.1   עבודה עצמית: כל עבודה המוגשת ע"י הסטודנט חייבת להיות פרי עבודתו העצמית בכל שלב משלבי הכנתה.

         7.2   על הסטודנט להשאיר בידיו העתק של העבודה שהגיש.

         7.3  מועד ההגשה: יש להגיש את עבודות הקורס ויתר המטלות שנקבעו עד למועד שהוגדר. הגשת עבודות/פרויקט ו/או בחינות
במועד ב' אינה כרוכה בתשלום נוסף כאשר ניתן אישור על כך מראש. הגשה נוספת מעבר למועד ב' כרוכה בתשלום נוסף
של 300 ₪.

         7.4  איחור בהגשת עבודה יהיה באישור בלבד ומראש. במקרה של איחור בהגשה שלא אושר מראש דרך המזכירות האקדמית,
יחויב הסטודנט בתשלום בסך 300 ₪ .במקרה של איחור בהגשה אשר יעלה על 45 יום מהמועד שנקבע, יחויב הסטודנט
לחזור על הקורס.

       7.5   העבודה תהא על סמך ההנחיות לכתיבתה כפי שתפורסמנה ע"י מנחי הקורס.

       7.6   הסטודנט מתחייב לא להונות ו/או להציג מצג שווא של עבודות הבית, המטלות השונות,או כל מבחן או עבודה אחרים
הנמסרים למכללה ע"י הסטודנט, ובכלל זה העתקה מאחר ו/או מתן אפשרות לאחר להעתיק.

  1. חזרה על קורס מלא או חלקי: סטודנט שמסיבות כלשהן לא עמד בחובותיו ו/או לא הגיע לשיעורים מסיבה כלשהי ומבלי לידע את המזכירות האקדמית,  יחזור על הקורס כולו או חלקו בתשלום שכר לימוד מלא או חלקי עפ"י החלטת וועדת פניות הסטודנטים במכללה.
  2. נוהל ביטול לימודים: סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין לבטל את לימודיו במכללה, יפנה למזכירות המכללה בכתב ויודיע על כוונתו. ההודעה תימסר ע"י הסטודנט באחת מהדרכים – בדואר רשום, באימייל או בפקס 03-5615060. ניתן לשלוח מייל בנידון לכתובת הבאה: [email protected]  מובהר בזאת כי החזר תשלום, ככל שהסטודנט זכאי לו, מוסדר בנהלים המפורטים בטופס ההרשמה. בכל מקרה, לא יינתן החזר בגין דמי  רישום מכל סיבה שהיא ובכל שלב מרגע ההרשמה, גם אם הסטודנט טרם חתם על טופס הרישום.

10.נוהל הקפאת לימודים:

     10.1   סטודנט שמסיבה כלשהי מעוניין "להקפיא" את לימודיו במכללה, יפנה למזכירות המכללה בכתב. בקשה להקפאה תידון
ותאושר לפי שיקולים מנהליים ואקדמיים ובכפוף ל
נוהל הקפאת לימודים במכללת קונספט.

* ט.ל.ח

                                                    בברכת לימודים מהנים,

                                          הנהלת המכללה

מספר טלפון למידע ופרטים – 03-5612029