בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למשרדי המכללה והמועד בו נתקבלה הבקשה במכללה  הינו המועד   הקובע.

ידוע לי כי דמי הרישום לא יוחזרו עקב ביטול הלימודים על ידי, בכל מקרה וללא יוצא מן הכלל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקורס מיוזמתה, ובמידה ותבצע זאת, דמי הרישום ו/או כל תשלום אחר יוחזרו במלואם.

ידוע לי כי דמי הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול ההרשמה ייקבעו על פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס ולא על פי הסכום ששולם בפועל.

  • עד שבועיים לפני מועד המפגש הראשון יוחזרו כלל התשלומים ששולמו, למעט דמי רישום בסך 600 ₪. באם לא שולמו דמי רישום מכל סיבה שהיא אני מתחייב לשלמם מיידית עם דרישתה הראשונה של המכללה.
  • במהלך שבועיים בטרם תחילת יום הלימודים הראשון שנקבע, יוחזר 90% משכר הלימוד המלא ששולם, למעט דמי הרישום.
  • החל ממועד השיעור הראשון בקורס (לרבות, שיעור מבוא או שיעור מקדים לקורס) ועד חלוף 10% מסך השיעורים בקורס, יוחזר 40% משכר הלימוד המלא ששולם, למעט דמי הרישום.
  • החל מחלוף 10% ועד 20% מסך השיעורים בקורס, יוחזר 20% מסך תשלום שכר הלימוד המלא ששולם, למעט דמי הרישום.
  • במקרה של אי תשלום במועד בגין הקורס יתווספו לעלות הקורס הוצאות גביה (בהתאם לפעולות שיבוצעו) וכן ריבית והצמדה כחוק.
  • ידוע לי כי כל האמור לעיל חל על הקורס אליו נרשמתי, גם במקרים הבאים:
 • מקרה שבו נרשמתי לקורס ולא ניצלתי את הקורס במועד המקורי, אלא במועד אחר על פי סיכום מראש עם המכללה ובאישורה בכתב.
 • מקרה בו נרשמתי טלפונית.
 • מקרה בו נרשמתי מראש לקורס ללא מועד ניצול מוגדר (קורס עתידי).
 •  מקרה בו נרשמתי לקורס פחות משבועיים לפני מועד תחילת הקורס/ים ו/או לאחר שהקורס החל.
 • מקרה בו נרשמתי לקורס ולאחר מכן שיניתי את הקורס אליו נרשמתי לקורס/ים אחר/ים ו/או כל שינוי שאערוך בתוכנית הלימודים שלי אצלכם, בכפוף לאישורכם בכתב.
 • כל הרשמה עתידית נוספת לקורס/ים אצלכם.