Post Modernism 1980. זרם חשיבה ותפיסה תרבותית בינלאומית הרווחת באמנות, באדריכלות ובעיצוב החל בשנות השמונים ולמעשה עד ימינו. מעודד פלורליזם, ושולל אחידות ומוחלטות.

את המושג פוסט מודרניזם טבע לראשונה ההיסטוריון לאדריכלות צ'ארלס ג'נקס (Charles Jencks) כזיהוי של כיווני יצירה המנוגדים למודרניזם.

אופייני לזרם שימוש בציטטות, באקלקטיציזם, בהיסטוריציזם, ובדקורטיביות, בקיטש ובהומור הטעונים משמעויות חברתיות ותרבותיות. הדבר נובע ממאפיין מרכזי של הפוסט מודרניזם – ביטול ההיררכיה והקניית דרגת ערך שווה לכל צורות הביטוי.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי