השקפה שעל פיה התפתחויות היסטוריות נובעות זו מזו באופן אורגני, לעתים נלווית להשקפה זו גם הטענה כי ההתפתחויות ההיסטוריות מתפתחות בכיוון מוגדר מסוים או מכוחו של עקרון מנחה מסוים. ע"פ הגל כדי להבין את הפרט, יש להתעלם ממנו ולהתייחס רק לחברה שבתוכה הוא חי, שעיצבה אותו להיות מה שהוא . הביקורת על ההיסטוריציזם מתנגדת לגישה על פיה התפתחויות ומגמות היסטוריות יכולות להתקיים במנותק ו/או במנוגד לשאיפות ופעולות הפרטים בחברה. כלומר שינוי בתנאים החיצוניים אינו מוביל לשינוי בשאיפות הבסיסיות של האדם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי