Howard, Ebenezer Sir 1850 – 1928

מתכנן ערים אנגלי, פילוסוף בספרו "ערי הגנים של המחר" שפורסם ב-1902 מציע הווארד נוסחה של עיר גנים בתכנית מרכזנית. במרכז מבני המגורים ובהיקף שטחים ירוקים פתוחים. עיר הגנים תהיה עצמאית ובלתי תלויה בערים הגדולות ותייצר אלטרנטיבה להגירה המוגברת שהייתה באותן שנים לערים הגדולות בעקבות המהפכה התעשייתית. עיר הגנים תציע צפיפות נמוכה ואיכות חיים גבוהה, בניגוד לתנאי החיים הקשים בתוך הערים. ב–1927 קיבל הווארד מעמד אצולה – סר כאות הוקרה על מפעל חיים כמתכנן ערים ומתקן חברתי.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי