Duchamp, Marcel 1887–1968. צייר פסל ותיאורטיקן צרפתי, פיתח גישה קונספטואלית מושגית כלפי האמנות. בעבודותיו עסק בהומור, אבסורד ומקריות. השפיע באופן מכריע על אמנים רבים ועל תפיסות אמנותיות במאה העשרים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי