(Beuys, Joseph) 1921–1986

אמן קונספטואלי גרמני עסק במיצגים, מיצבים, פיסול ורישום. נאמר עליו שהיה רשם בחסד. בויס האמין כי מעורבות חברתית ופוליטית היא הדרך להעלות את החברה עצמה לרמת אמנות. הוא טבע את המושג פיסול חברתי – איך אנו מעצבים את העולם שבו אנו חיים, והתייחס אל הפיסול כתהליך אבולוציוני – כל אדם הוא אמן, והחיים הם התחום בו מתגשמת האמנות. העיקר הוא טרנספורמציה של מהויות, ולאו דווקא הבנה של אסתטיקה מסורתית של גילויי יופי. בעבודתו שילב חומרים לא שגרתיים כשומן, לבד, דם, אדמה, דבש וחיות מתות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי