מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות
 
מסמך זה נועד לגלות לגולש ו/או המשתמש באתר www.concept-academy.co.il (ה"משתמש" וה"אתר", בהתאמה) מהי מדיניות הפרטיות של האתר, בכל הנוגע לאיסוף מידע לגבי המשתמש, ולהצגת מידע לגבי האנשים הנזכרים באתר.
מתן פרטיו האישיים של המשתמש באתר לשם יצירת קשר מטעם "קונספט" יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר ל"קונספט" לשגר דברי פרסומת למשתמש. "קונספט" לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לכל צד שלישי. 
אין נזכר באתר כל אדם, ואין מוצג לגבי כל אדם כאמור כל מידע, אלא אם נתקבלה מבעוד מועד הסכמתו לכך. 
השימוש באתר כפוף לתקנון האתר, המפורסם בו. בהתאם להוראות התקנון, בין היתר, לא ישתמש באתר המשתמש בצורה המהווה הפרת החוק מכל סוג, לרבות, כמובן, חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981; עשה כן המשתמש, יישא הוא באופן בלעדי בכל אחריות לכך, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות הנ"ל, כל עלות והוצאה העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או  שיפוי כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם כל גורם אחר.